Приложно програмиране

admin
Free
 • 4 lessons
 • 0 quizzes
 • 10 week duration

Блоково програмиране на дронове – второ упражнение

  В настоящето упражнение ще бъдат разгледани няколко основни практически примера при програмирането и управлението на DJI Tello. Упражнението е условно разделено на четири основни части:

 1. Обхождане на обект – двоен квадрат и двоен квадрат с използване на цикли
 2. Инспектиране на обект – комплексен маршрут
 3. Квадратна спирала
 4. Избягване на препятствия

1. Обхождане на обект – двоен квадрат и двоен квадрат с използване на цикли

  Обхождането на двоен квадрат се изразява в това, дронът да опише траекторията на два квадрата, като втората траектория трябва да е с 50 см по-висока от първата. В ляво на фигурата е представена линейната структура на програмния код, а в дясно неговата алтернатива чрез използване на “repeat” цикъл.

2. Инспектиране на обект – комплексен маршрут

  Инспектирането на обект в голяма част от случаите е комплексна задача и изисква съставяне на комплексни маршрути за постигане на целта. В този практически пример ще бъде разгледан маршрут изискваш обхождането на два квадрата със страни 50 и съответно 120 см, като разликата във височината трябва да е 50 см. Условието на задачата и едно от нейните решения е представено на фигурата по-долу.

  3. Квадратна спирала

   В своята „Книга за смятането“ („Liber Abaci“) от 1202 г. Фибоначи представя т.нар. „индийски метод“ (modus Indorum), известен днес като арабски цифри. Книгата се застъпва за използването на десетична бройна система с позиционна номерация и демонстрира практическите преимущества на този метод, прилагайки решетъчно умножение и египетски дроби в счетоводството, преобразуването на единици за измерване, изчисляването на лихви и обменни курсове. Освен използването на арабските цифри, книгата включва и критерии за делимост, правила за изчисляване на квадратни и кубични корени, както и множество примерни задачи с техните решения. „Книга за смятането“ става популярна сред образованите кръгове в Западна Европа и оказва силно влияние върху развитието на западноевропейската мисъл.
   „Книга за смятането“ включва и решение на задача за ръста на популацията на зайци при идеализирани условия. Решението за всяко следващо поколение образува редица от числа, наречени по-късно числа на Фибоначи. Тя е известна на индийските математици още през 6 век, но именно Фибоначи популяризира тази идея на Запад. В редицата от числа на Фибоначи всяко число е сбор на предходните две, започвайки с 0 и 1. Така редицата започва с 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 …. Колкото по-навътре в редицата са разположени, толкова по-точно всеки две съседни числа, разделени едно на друго, се доближават до златното сечение (приблизително 1 : 1,618 или 0,618 : 1).

  4. Избягване на препятствия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *